werklokaal

Voor projecten die werken!

Werklokaal is begin 2006 opgericht door Henny Werter en organiseert projecten op het gebied van werk, educatie en vrijetijdsbesteding.

Werklokaal werkt in de keten van Onderwijs, Werk en Inkomen en Zorg en is specialist op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten, arbeidsmarktbeleid en onderwijs en zorg. Werklokaal kunt u inschakelen voor:

N

conceptontwikkeling en projectuitvoering

N

advies

N

methodiekontwikkeling

N

voorlichting

N

coaching en begeleiding

Werklokaal, helpt personen en organisaties hun doelen te bereiken. Door samen een koers uit te stippelen om de wensen en verlangens op het gebied van onderwijs, arbeid en vrije tijd vorm te geven. Werklokaal geeft adviezen en voert projecten uit, die gericht zijn op een optimaal rendement van beleid.

Werklokaal biedt altijd maatwerk. U heeft als klant het voordeel, dat advies en uitvoering in één hand blijven. Zodat u weet met wie u te maken heeft, en wat u krijgt: Projecten die wérken, en die een zichtbaar resultaat opleveren.

PROJECTEN

Kernactiviteit van Werklokaal

De kernactiviteit van Werklokaal is het opzetten en uitvoeren van projecten in de keten van Onderwijs, Werk en Inkomen en Zorg.

Werklokaal is gespecialiseerd in projecten voor jongeren. Voorbeelden daarvan zijn het Jongerenloket, het MKB Leerbanenplan, het MKB Netwerkproject Holland Rijnland voor jongeren, het Pick Up project voor jonge veelplegers, het project Nu (Niet Uitstellen). Al deze projecten zijn opgezet door of in ism Werklokaal. Een groot deel van deze projecten wordt nog steeds uitgevoerd en begeleid – door Werklokaal.

Activiteiten:

 • Ontwikkelen, bedenken en uitvoeren van allerlei projecten op het gebied van onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding en zorg.
 • Advisering.
 • Individuele coaching, begeleiding en activering waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan.
Aanval op de Uitval. Expertise en netwerk.

Het idee MKB Netwerkproject is bekroond met een subsidie als ‘best practice’. Werklokaal en Coach en Advies hebben deze subsidie in het kader van het programma Aanval op de Uitval van de G27 gekregen. Zie ‘MKB Netwerkproject’.
De subsidie vormt een waardering voor het werk dat wordt gedaan. Dat is meer dan alleen het opnieuw vorm geven aan de uitvoeringspraktijk. Dat is ook het beschrijven van een methode, de ontwikkeling van het gedachtengoed, het verwerven van draagvlak en waardering onder overheden, collega- consultancies, wetenschappers en praktijkmensen. Dat is ook het opzetten en onderhouden van een netwerk, het leveren van bijdragen aan conferenties, workshops, discussies en publicaties. Werklokaal is hierin expert en stelt die expertise graag ter beschikking.

Download het rapport van het Centre for Governement Studies.

Werklokaal en Coach en Advies spelen de hoofrol in dit project. Behalve aan de inhoudelijke innovatie wordt in het kader van Aanval op de Uitval ook aandacht gegeven aan de organisatievorm waarin het werk het beste kan worden uitvoerd. Werklokaal en Coach en Advies zetten zich hiervoor in.

MKB Netwerkproject Holland Rijnland

Het MKB Netwerkproject Holland Rijnland begon als een idee in 2005. Het project is te kenmerken als een innovatief project dat tot doel heeft voortijdig schoolverlaters terug te leiden naar school en/of werk. Jongeren worden in contact gebracht met volwassenen die iets voor hen willen betekenen in het kader van hun zoektocht naar passende scholing en/of werk. Het project belegt daartoe bijeenkomsten waarin de aanwezigen worden bevraagd op wat zij kunnen doen. Dat ‘doen’ kan van alles zijn: tips, truucs, ideëen, constructief meedenken, soms een vacature invullen en soms een plek op een opleiding hebben. Vaak laat de volwassene de jongere profiteren van het zijn/haar netwerk. In dat geval wisselen de netwerkpartners gegevens uit. De initiatiefnemers van het project houden contact met de jongere en de netwerkpartners en staan hen desgewenst bij. Door het Centre for Government Studies van de Universiteit Leiden is een onderzoek uitgevoerd naar het project. Bevindingen uit het rapport zijn onder andere:

 • het project stelt daadwerkelijk de jongere centraal in plaats van beleid;
 • het persoonlijk commitment van Clara Pels en Henny Werter mobiliseert sociaal kapitaal dat ten goede komt aan de jongeren;
 • het project genereert maatwerkoplossingen voor jongeren met uitzonderlijke problemen;
 • het project legt de focus op oplossingen in plaats van problemen;
 • het project werkt zonder regels en procedures en is daardoor informeel van karakter en uitermate flexibel;
 • het project is buiten de ‘bureaucratie’ om georganiseerd.

Jongeren en volwassenen die interesse hebben voor deelname aan het project, kunnen zich direct melden via info@werklokaal.nl. Werklokaal voert dit project sinds 2005 uit in samenwerking met Coach en Advies. Voor meer informatie bekijk de website www.okinhetmkb.nl.

Het MKB Netwerkproject is genomineerd voor de IBM Innovations Award in Transforming Government, een speciale prijs die wordt toegekend door het Ash Institute van Harvard University’s John F. Kennedy School of Government.

Pick Up project voor jonge veelplegers

Het project richt zich op jonge veelplegers die het vertrouwen in instanties hebben verloren en op belangrijke levensterreinen, zoals huisvesting, werk, scholing, dagbesteding, zingeving en persoonlijke motivatie ondersteuning nodig hebben.
Oplossingsgericht coachen en Integrale trajectbemiddeling zijn hierbij o.a. ondersteunende methoden.

Het Jongerenloket

Het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk Holland Rijnland, is een prjoect waar Henny Werter tot april 2008 als projectleider aan verbonden was. Jongeren uit de regio Holland Rijnland kunnen aan één loket terecht voor onderwijs en werk.
Doel van het Jongerenloket is om jongeren te stimuleren een diploma te halen. Met een startkwalificatie, dat is minimaal een mbo2-diploma, maken zij meer kans op een baan die écht bij hen past.

Waarom is het Jongerenloket zo uniek?

 • Doorverwijzing naar meerdere loketten, zoals voorheen, werkte drempelverhogend. Jongeren kunnen voor het zoeken naar onderwijs en werk nu op één fysieke plaats terecht. Eén Jongerenloket voor jongeren motiveert jongeren extra om aan hun toekomst te blijven werken.
 • Verschillende organisaties brengen gezamenlijk hun deskundigheid, geld en middelen in. Scheidingswanden tussen de organisaties vallen weg in een gebundeld streven om jongeren te helpen. Ontschotten van de organisaties vergroot de slagkracht van deze instellingen om jongeren te kunnen ondersteunen.

Lees meer in de periodiek regiomagazine “SamenGevat” van Holland Rijnland bij de publicaties. (pag. 11-12).

Project NU (= Niet Uitstellen)

In samenwerking met Cardea Jeugdzorg is dit project tot stand gekomen. Sinds november 2007 wordt dit project door Cardea uitgevoerd. Het Project NU is een dagbestedingtraject voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar voor de duur van drie maanden en kenmerkt zich door het brede oriëntatie programma.

MKB Leerbanen

Het MKB 10.000 Leerbanenplan had als doel om vanaf september 2004 binnen 4 jaar tijd 10.000 banen voor vmbo-jongeren en voortijdig schoolverlaters te werven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). In het hele land zijn regionale Actieteams aan de slag gegaan: in Leiden met de inzet van Henny Werter van Werklokaal als projectleider.

Terugdringen schoolverlaters
Het MKB 10.000 Leerbanenplan is een initiatief van MKB-Nederland. In de Leidse regio leverde het een bijdrage aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en aan het terugdringen van het aantal vmbo-jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verliet. Leerbanen zijn banen waarin jongeren onder begeleiding kunnen leren en werken tegelijk. Op die manier kunnen vmbo-jongeren die liever via de praktijk leren, hun diploma behalen.

Henny Werter

De persoon achter Werklokaal, Henny Werter, is een bekende speler in het veld van onderwijs, arbeid en samenleving. Hij heeft ruim 20 jaar praktijkervaring en is te beschouwen als een professional, die goed ingevoerd is de keten van Onderwijs, Werk en Inkomen en Zorg.
Hij kent als geen ander de weg in de doolhof van regels, instanties en wetgeving. Zodoende kan hij als een gids fungeren om ideeën om te zetten in succesvolle daden en projecten!

Hij is de drijvende kracht achter succesvolle initiatieven zoals het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk Holland Rijnland, het MKB Leerbanenplan, en het MKB Netwerkproject Holland Rijnland voor jongeren, het project Nu, ism met Cardea Jeugdzorg en het Jongerenloket, het Pick Up project voor jonge veelplegers.

Henny Werter zoekt de samenwerking. Over de schutting kijken, deuren openen en partijen bij elkaar brengen, dat zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een project. Hij heeft daarvoor alle deskundigheid in huis.

Een persoonlijke benadering en betrokkenheid kenschetsen zijn manier van werken. Door coaching en begeleiding ervaren de deelnemers dat ze tot veel méér in staat zijn, dan ze zelf dachten. Organisaties en mensen enthousiasmeren, in beweging brengen is zijn grote kunst en kunde.

Werklokaal helpt personen en organisaties hun doelen te bereiken. Door samen een koers uit te stippelen, wensen en verlangens in kaart te brengen.

werklokaal

Visie

Werklokaal streeft naar authentieke en creatieve oplossingen voor de vragen van de klant. Werklokaal wil een gids zijn in de doolhof van regels, en op onorthodoxe wijze nieuwe wegen bewandelen. Werklokaal werkt vanuit een persoonlijke benadering en betrokkenheid. Werklokaal wil partijen bij elkaar brengen en bestaande kennis en krachten bundelen. ‘Ontschotten’ van organisaties maakt dat creativiteit optimaal wordt benut. Organisaties en bedrijven weten elkaar niet altijd te vinden. Gebleken is, dat een gezamenlijke inspanning de actieradius van een project vergroot, en betere resultaten biedt. Werklokaal geeft aan instellingen graag een podium, waar ze kunnen schitteren met hun inzet en prestaties.

Balans in werk, leren en vrije tijd
Tijden veranderen. Een paar jaar een opleiding volgen, en daarna een baan voor het leven, behoort tot het verleden. De roep om ‘een leven lang leren’ klinkt steeds luider. Leren dat niet uitsluitend op school plaatsvindt, maar ook op de werkplek en in de vrije tijd. Vandaar dat Werklokaal onderkent dat deze drie gebieden in balans moeten zijn. Werklokaal bekijkt werk, educatie en vrijetijdsbesteding in onderlinge samenhang tijdens alle fasen van een project.

Werkwijze

Werklokaal geeft adviezen en voert projecten uit, die gericht zijn op een optimaal rendement van beleid, mens- en resultaatgericht.

Creatief en betrokken
De manier van werken van Werklokaal kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en het zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Creatief te werk gaan en nieuwe wegen bewandelen. Werklokaal wil het beste uit mensen en instellingen halen. Enthousiasmeren. En als het op coaching aankomt: mensen helpen hun dromen waar te maken!

Samenwerking
Werklokaal brengt partijen bij elkaar en bundelt bestaande kennis en krachten. ‘Ontschotten’ van organisaties maakt dat creativiteit optimaal wordt benut. Organisaties en bedrijven weten elkaar niet altijd te vinden. Kennis en kunde bevinden zich nog te vaak achter scheidingsmuren. Werklokaal vervult regelmatig de functie van vliegwiel voor organisaties. Een vliegwiel, dat ontwikkelingen in gang zet en in beweging houdt. Na afronding van het project blijft men meestal nog dankbaar gebruik maken van de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden.

Integrale project aanpak
Alle fasen van een project worden van a tot z begeleid. Werklokaal zoekt een balans tussen doelgerichtheid, doelmatigheid en aanpassingsvermogen. Een project is vanaf het idee tot concept, van realisatie tot evaluatie, in goede handen bij Werklokaal.

Methoden
Werklokaal hanteert tav begeleiding en coaching van klanten diverse werkmethoden, waaronder:

 • Oplossingsgericht coachen.
  Oplossingsgericht coachen onderscheidt zich van andere benaderingen door de focus op wat werkt, de doelgerichtheid, het benutten van wat er al wel is en de stapsgewijze veranderingen. De gecoachten ervaren dit als een verrassende andere manier van kijken naar verandering: positief en ruimtescheppend. Problemen (of het afwezig zijn van iets wat iemand graag wil) maken dat er een veranderbehoefte ontstaat (Koert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, Doen wat werkt, Kluwer 2005).
 • Integrale trajectbemiddeling
  De methode van integrale trajectbemiddeling kenmerkt zich door zowel een individuele aanpak als een integrale aanpak. Hierbij is geen sprake van standaardtrajecten voor categorieën klanten. Activiteiten worden ondernomen vanuit een persoonlijke en individuele benadering. Niet alleen rekeninghoudend met kwalificatiekenmerken en de aard en duur van de werkervaring etc, maar ook vanuit de kenmerken en achtergrond van de klant (van den Berg en van der Veer, Integrale trajectbemiddeling, Mets 1996).
Klachten regeling

Werklokaal streeft naar een correcte en efficiënte uitvoering van haar taken.
Niettemin kan er natuurlijk wel eens wat fout gaan. Fouten zijn er om van te leren. Daarom stelt Werklokaal het bijzonder op prijs als u de moeite neemt om klachten te melden.

Waarover kunt u een klacht indienen en hoe doet u dat?
Wanneer u ontevreden bent over de handelwijze van Werklokaal of over de manier waarop u door een medewerker bent behandeld, kunt u hierover een klacht indienen. U kunt bij Werklokaal geen klacht indienen over uw uitkerende instantie. Onderwerpen waarover u wel kunt klagen zijn bijvoorbeeld:

 • de bereikbaarheid van Werklokaal;
  de manier waarop u wordt ontvangen en te woord wordt gestaan;
 • de bereidheid om fouten snel te herstellen;
 • de manier waarop u wordt geïnformeerd en voorgelicht;
 • de werkwijze van Werklokaal.

Klachten moeten bij voorkeur schriftelijk worden ingediend. Als u liever belt of een E-mail stuurt kan dat ook. Download hier een formulier dat u als klachtenbrief kunt gebruiken als u niet zelf een brief wilt schrijven. U moet in ieder geval:

 • uw naam en adres vermelden;
 • de gedraging, handelwijze of fout beschrijven waarover u klaagt en
 • aangeven waarom u daar ontevreden over bent.

Op het formulier staat het adres waar u uw klacht heen moet sturen.

Hoe is de procedure?
Ingediende klachten over Werklokaal worden behandeld door een onafhankelijke klachtenbehandelaar. Deze doet onderzoek naar de klacht.

Op een schriftelijk ingediende klacht volgt binnen een week een ontvangst bevestiging. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek, gebeurt dat binnen drie weken. U kunt bij het gesprek een raadsman of vertrouwenspersoon meenemen. In het gesprek krijgt u de gelegenheid uw klacht toe te lichten. Vervolgens wordt de zaak verder onderzocht. Daarvoor raadpleegt de klachtenbehandelaar uw dossier en neemt hij/zij zonodig contact op met de medewerker over wie u geklaagd heeft. De klachtenbehandelaar brengt verslag uit aan Werklokaal en klager en binnen vier weken na het indienen van de klacht bepaalt de directie van Werklokaal of uw klacht gegrond of ongegrond is. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kunt u terecht bij de nationale ombudsman.

Nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u ook bellen of e-mailen.
Telefoon: 06-53118950
E-mail: info@werklokaal.nl

Klanten

De huidige en potentiële klanten van Werklokaal zijn vooral overheden, onderwijsinstanties, semi-overheden, en alle organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en zorg.

Voorbeelden zijn:

 • CWI
 • UWV
 • Ministerie van Sociale Zaken
 • Ministerie van Onderwijs
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • gemeentelijke en provinciale overheden
 • Onderwijsinstellingen zoals het ROC Leiden, ID College, Kenniscentra
 • Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • Ondernemersverenigingen, zoals MKB-Nederland, bv.Leiden.nl en TU Delft
Aanmelden

Via e-mail of telefonisch. Werklokaal is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 53118950 en info@werklokaal.nlDownload hier de volgende formulieren:

Heeft u een vraag?

Mail of bel ons!

 

06 - 53 11 89 50info@werklokaal.nl